Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor bedrijven vind u hier. 

Wij leveren niet aan particulieren.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VITALUS

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Vitalus: medewerkers werkzaam en handelend onder de naam Vitalus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.02090329. b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Vitalus tot het verrichten van diensten en/of leveren van goederen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden, bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden, voor iedere overeenkomst tussen Vitalus en cliënt, voor zover daarvan door partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. 2. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Vitalus en cliënt zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 3 Offertes

1. De offertes van Vitalus zijn vrijblijvend, exclusief BTW, overige heffingen, verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. 2. Vitalus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Vitalus gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij Vitalus bevoegd is om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens cliënt te aanvaarden. 2. Vitalus behoudt zich het recht voor, indien daartoe gegronde redenen zijn, uitvoering van de overeenkomst te weigeren dan wel op te schorten, zonder dat hieruit voor cliënt enig recht op schadevergoeding voorvloeit en onverminderd het recht van Vitalus schadevergoeding te vorderen. 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vitalus aangeeft of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom

Het is cliënt zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door of namens Vitalus geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken waarop de bepalingen van het voorgaande artikel niet van toepassing zijn blijven eigendom van Vitalus totdat cliënt alle verplichtingen jegens Vitalus is nagekomen. 2. Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

 

Artikel 7 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening. 2. Indien deze periode is verstreken is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is vanaf dit moment over het opeisbare bedrag een rente ver-schuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. 3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillis-sement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar. 4. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en secundair van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van cliënt en bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,- exclusief BTW. 6. Vitalus heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde factuur geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling is ontvangen.

 

Artikel 8 Reclame

1. Reclames met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen 3 dagen na ontdekking van het gebrek doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Vitalus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vitalus kenbaar behoorde te zijn. 2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Vitalus leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Vitalus gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 3. De opdrachtgever vrijwaart Vitalus tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Vitalus.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden ver-staan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vitalus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vitalus niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Vitalus daaronder begrepen. 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Vitalus opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding be-staat. 3. Indien Vitalus bij het intreden van de over-macht al gedeeltelijk aan de overeengekomen ver-plichtingen heeft voldaan, of slechts gedeelte-lijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Vitalus gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Vitalus en cliënt is Nederlands recht van toepassing.